headerphoto

Regionalne Odzanki Oddziału PTTK w Rzeszowie

Odznaka Turystyczno - Krajoznawcza "Znam okolice Rzeszowa"

Z dniem 28 kwietnia 1978 r. Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie ustanowił Odznakę Turystyczno - Krajoznawczą "Znam okolice Rzeszowa ."
1. Odznakę ustanowiono w celu spopularyzowania interesujących zabytków i krajobrazu na okrężnym szlaku o długości 120,5 km.
2. Odznakę "Znam okolice Rzeszowa" można zdobywać w czasie wycieczek pieszych, rowerowych lub narciarskich zbiorowych badź indywidualnych. Odznaka może być przyznana osobom począwszy od 8 roku życia (dzieci do lat 15 pod opieką rodziców).
3. Szlak okrężny wokół Rzeszowa został podzielony na 20 odcinków do których można łatwo dojechać różnymi podmiejskimi środkami komunikacji i obejmuje między innymi takie miejscowości jak: Wilkowyja, Słocina, Matysówka, Tyczyn, Hermanowa, Zarzecze, Lutoryż, Niechobrz, Zgłobień, Błędowa Zgłobieńska, Dąbrowa, Bratkowice, Budy Głogowskie, Głogów, Wysoka Głogowska, Stobierna, Nowa Wieś, Łąka, Załęże.
4. Odznaka posiada dwa stopnie: srebrny i złoty, które można zdobywać w dowolnej kolejności.
5. Odznakę można zdobywać w dowolnym czasie, jak również mogą być przyznane obydwie odznaki w jednym roku pod warunkiem, że przejście odcinka już przebytego do kolejnej odznaki odbędzie się w przeciwnym kierunku.
6. Odznakę "Znam okolice Rzeszowa"
- w stopniu srebrnym - przyznaje się za przejście lub przejazd 3-ch dowolnych odcinków wyznakowanej trasy, względnie 20 km omawianego szlaku;
- w stopniu złotym - przyznaje się za przejście lub przejazd całego 120,5 km wyznakowanego szlaku opisanego
w pkt 3.
Integralną częścią niniejszego regulaminu jest opis szlaku turystycznego "Dookoła Rzeszowa" wydanego przez Zarząd Oddziału PTTK w Rzeszowie.(Dokładny opis szlaku żółtego "Dookoła Rzeszowa" )
Poszczególne odcinki mają długość od 2 do 12 km i są wyznakowane kolorem żółtym. Przy zdobywaniu odznaki złotej dopuszcza się możliwość przebycia poszczególnych odcinków całego szlaku w różnych terminach i kierunkach. Szczególnie zalecane są wycieczki niedzielne, czy też w inne wolne dni od pracy czy nauki, które będą organizowane przez tutejszy Oddział PTTK. Dzienne przejście dla dzieci nie powinno przekraczać 20 km, a dla dorosłych 30 km.
7. Potwierdzenie przejścia poszczególnych tras winno być udokumentowane przez: przodownika, przewodnika, organizatora turystyki lub kierownika wycieczki (grupy) prowadzącego daną wycieczkę, względnie przez uzyskanie potwierdzenia na trasie tj. punkcie początkowym, pośrednim i końcowym. Potwierdzenia winny być zbierane w książeczkach turystyki kwalifikowanej (OTP, KOT, NON bądź Siedmiomilowe Buty) po wcześneijszym ich opisaniu ewentualnie w specjalny, zeszycie odpowiednio podpisany (nazwisko i imię, rok urodzenia oraz adres zamieszkania).
8. Odznaki te będą przyznawane przez przodowników turystyki kwalifikowanej Oddziału PTTK w Rzeszowie
ul. Matejki 2.


Odznaka złota i srebrnaKrajoznawcza Odznaka Województwa Rzeszowskiego

Odznakę zdobywać może każda osoba powyżej lat 12-tu, po zaopatrzeniu się w regulamin zawierający wykaz miejsc, których zwiedzanie jest wymagane do zdobycia odznaki.
Odznka posiada trzy stopnie: brązowy, srebrny i złoty, które należy zdobywać w kolejności - począwszy od brązowej poprzez srebrną do złotej.
Kolejność zwiedzania poszczególnych miejsc jest dowolna, a termin zdobywania odznak nieograniczony w czasie.
Podstawą do zdobycia odznaki jest książeczka z regulaminem z potwierdzeniami pobytu w wymaganych do zdobycia odznak miejscach i trasach. Pobyt potwierdzamy w książeczce z regulaminem, poprzez uzyskanie pieczątki i wpisu odpowiedniej daty. Regulamin można zakupić w biurze Oddziału PTTK w Rzeszowie ul. Matejki 2. Weryfikacją i przyznawaniem odznak zajmuje się Oddziałowa Komisja Krajoznawcza.
Regionalną Odznakę Krajoznawczą Województwa Rzeszowskiego można zdobywać równolegle z innymi odznakami turystyczno - krajoznawczymi.

Wyciąg z regulaminu Regionalnej Odznaki Krajoznawczej woj. rzeszowskiego zweryfikowanego przez Regionalne Kolegium Instruktorów Krajoznawstwa przy Oddziale Miejskim PTTK w Rzeszowie dnia 11.05.1984 r.
1. Potwierdzenia (wpisy) w książeczce potwierdzeń zbiera się dowolnie spośród wszystkich ujętych w regulaminie obiektów, miejsc, miejscowości, niezależnie od stopnia.
2. Na stopień brązowy odznaki w ciągu max. 1 roku (od momentu potwierdzenia pierwszego obiektu) - 6 dowolnie wybranych (z całej książeczki) obiektów, miejsc, miejscowości.
3. Na stopień srebrny odznaki w ciągu max. 2 lat (od momentu potwierdzenia pierwszego obiektu na stopień) - 8 dowolnie wybranych (z całej książeczki) obiektów, miejsc, miejscowości.
4. Na stopień złoty - bez ograniczenia czasowego - 15 dowolnie wybranych (z całej książeczki) obiektów, miejsc, miejscowości.
5. Obiekty, miejsca, miejscowości raz zaliczone i zweryfikowane nie mogą być drugi raz zaliczane na wyższy stopień.
6. W przypadku braku możliwości zdobycia potwierdzenia pieczątką, dopuszcza się potwierdzenie czytelnym podpisem przewodnika, przodownika turystyki kwalifikowanej, nauczyciela - opiekuna wycieczki bądź dowolnej osoby pełnoletniej z podaniem miejscowości z której ona pochodzi.

Krajoznawcza Odznaka Województwa RzeszowskiegoPolskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze
Oddział im. Mieczysława Rachwała
35-064 Rzeszów,
ul. Jana Matejki 2
tel.(0-17)85-367-55,
fax (0-17)850-12-99
Biuro Oddziału PTTK czynne:
pn - pt: 8:00 - 16:00
śr: 8:00 - 19:00